Hyperbolic Functions
Basic hyperbolic functions.
sinh(z), cosh(z), tanh(z)

Basic inverse hyperbolic functions.
asinh(z), acosh(z), atanh(z)

Auxiliary hyperbolic functions.
csch(z), sech(z), coth(z)

Auxiliary inverse hyperbolic functions.
acsch(z), asech(z), acoth(z)

Examples
Plot(sinh(x))
-12-8-4048126420-2-4-6
Plot(cosh(x))
-12-8-4048126420-2-4-6
sinh(x)/cosh(x)
tanh
(
x
)

References
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
W
Z